V tejto sekcii budeme hodnotiť našich členov nielen po výkonnostnej stránke, ale aj ich celkovú aktivitu s akou sa zapájajú do života v kluboch, krúžkoch a na internete, ako i ich účasť na bridžových podujatiach doma i v zahraničí, ktoré budú zaradené do kalendára NBC.

V súvislosti s tým sa v súčasnosti spracováva návrh na Klasifikačný poriadok NBC i za aktívnej spolupráce našich najmladších členov (Kubica, Stručka). Na základe jeho kritérií bude zostavovaný ročný rebríček členov a ich zaradenie do výkonnostných tried až po titul juniorského majstra.


  POR  HRÁČ NBC ČS SPOLU 
1 Kubica Adam 231  128  359 
2 Hriňák Martin 81  228  309 
3 Škrovinová Katka 123  143  266 
4 Tatranský Ivan 27  235  262 
5 Rezek Karol 54  201  255 
6 Strúčka Jakub 78  94  172 
7 Surovka Ivan 21  114  135 
8 Trepáč Igor 67  57  124 
9 Slabeycius Juraj -  99  99 
10 Horváth Štefan 98  -  98 
11 Štrbová Barborka 93  -  93 
12 Jakabšic Jakub 59  -  59 
13 Szabová Marika 45  -  45 
14 Žiak Matej 9  32  41 
15 Meisel Tomáš 38  1  39 
16-17 Jančovičová Ivanka 35  -  35 
16-17 Kvoček Juraj 35  -  35 
18 Velčko Miroslav -  25  25 
19 Goga Tomáš 22  -  22 
22 Hamák Lubomír 10  6  16 
21 Diviš Dávid 10  6  16 
22 Krausová Mária 10  -  10 
23 Černá Hela 9  -  9 
24 Palečková Lenka -  9  9 
25 Tannenberger Martin  7  1  8 
26 Fodorová Zuzka 2  -  2 
27-28 Dula Igor 1  -  1 
27-28 Pašteka Lukáš 1  -  1 
Okrem klasifikačných bodov budú pri hodnotení hráčov hrať dôležitú úlohu i aktivačné body. Tie sa už pokusne začali prideľovať za účasť na internetových turnajoch, ktoré organizuje Adam Kubica na BBO. Sú to nielen známe ČS turnaje (sobota a pondelok), ale hlavne výraznejšie hodnotené NBC turnaje (utorky), ktoré majú špecifický charakter v súlade s metodickými zámermi organizácie. Niektoré z nich sa hrali s pripravovanými rozdaniami (nájdete ich na spomínanej stránke). Z uvedených dôvodov majú body za aktivitu v NBC turnajoch dvojnásobnú váhu v porovnaní s ČS turnajmi.
NBC prideľuje body za aktivitu už od začiatku t.r. (záverečné výsledky pozri tabuľku vľavo).

Toto hodnotenie nie je samoúčelné, pretože bude mať rozhodujúci vplyv na výšku finančných úľav poskytovaných na rôzne bridžové podujatia.
V nasledujúcom období (júl 2010 - jún 2011) bude vyhodnocovaná aktivita i z reálnych turnajov.