Národné bridžové centrum je nezávislou organizáciou, ktorá začala svoju činnosť rozhodnutím Ministerstva vnútra z 9. 2. 2009. Bolo jej pridelené IČO č. 42138639.

Organizáciu riadi Výkonný výbor v zložení:
Tatranský Ivan, predseda
Hriňák Martin, generálny tajomník
Kalina Peter, člen (hospodárenie organizácie)
Orolínová Mária, člen (Pedagogická rada)
Surovka Ivan, člen (Rada mládeže)
Revízor: Škrovinová Katarína


Činnosť NBC sa bude riadiť schválenými Stanovami, náväznými internými predpismi a dohodami s inými organizáciami.


Rada mládeže

Je to poradný orgán organizácie, ktorý úzko spolupracuje s VV NBC, na ktorý bude prenášať požiadavky a návrhy mladých hráčov z jednotlivých klubov a krúžkov.
Zloženie RM:
Surovka Ivan, predseda
Členovia
Kubica Adam (Žilina)
Melicher Jozef (Piešťany)
Rumančík Jakub (Nitra)
Škrovinová Katarína (Bratislava).


Pedagogická rada

Predsedom Pedagogickej rady je prof. Orolínová Mária z trnavského Gymnázia Angely Merici.

Hlavnou úlohou PR bude zabezpečovať pedagogický dozor pri bridžových podujatiach, ktoré schváli VV NBC v spolupráci s Radou mládeže. Medzi ďalšie aktivity PR patrí sledovanie prospechu žiakov a kontakt s ich rodičmi.

Členmi PR sú pedagógovia, ktorí boli poverení dozorom nad bridžovými krúžkami. Osobitným poradcom je prof. RNDr. Juraj Slabeycius (zakladajúci člen organizácie).STANOVY
Národného bridžového centra


Článok 1
Základné ustanovenia
 1. Národné bridžové centrum (NBC) je nezávislou organizáciou, ktorá združuje fyzické a právnické osoby so záujmom o rozvoj bridžu na Slovensku, pričom hlavnou cieľovou skupinou je mládež.
 2. NBC je združením v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Jeho členovia sa spravidla zaregistrovaní v bridžových kluboch a krúžkoch.
 3. NBC je samostatnou právnickou osobou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky a jeho sídlom je: 841 04 Bratislava, Pod Rovnicami 13.
 4. NBC zastupuje záujmy svojich členov doma i v zahraničí.
 5. Oficiálnou skratkou Národného bridžového centra je NBC. Pre prezentáciu v zahraničí používa anglický názov National Bridge Centre.
 6. NBC môže dobrovoľne vstúpiť do inej domácej i medzinárodnej organizácie, pokiaľ tým nestratí vlastnú subjektivitu.

Článok 2
Poslanie a úlohy
 1. Hlavným poslaním NBC je popularizácia bridžu so zameraním na mládež v súlade so svetovým trendom, ktorý využíva túto sofistikovanú kartovú hru nielen v edukačnom procese, ale i ako jeden z prostriedkov v boji proti drogám a gamblerstvu.
 2. Organizuje a riadi svoje súťaže na území SR.
 3. Zabezpečuje vzdelávanie lektorov, vedúcich turnajov a ďalších funkcionárov.
 4. Aktívne spolupracuje pri vytváraní nových klubov a krúžkov, včítane poradenskej činnosti ako i ich materiálneho zabezpečenia.
 5. Vytvára podmienky pre výchovu nových reprezentantov.
 6. Organizuje kurzy bridžu.
 7. Vydáva metodické pokyny a odborné publikácie. Svojich členov i celú verejnosť informuje o svojej činnosti na špecializovanej internetovej stránke.
 8. Spolupracuje s organizáciami doma i v zahraničí, ktorých cieľom je zmysluplné využívanie voľného času mládeže.
 9. Obhajuje oprávnené záujmy svojich členov.

Článok 3
Členstvo v NBC
 1. Členskú základňu NBC tvoria:
  • riadni členovia,
  • čestní členovia.
 2. Riadnym členom môže byť záujemca o bridž, ktorý je občanom SR za podmienky, že vyjadrí súhlas so Stanovami NBC. Spravidla je pritom zaregistrovaný v bridžovom klube alebo krúžku.
 3. Riadnym členom môže byť aj osoba, ktorá nie je členom žiadneho klubu alebo krúžku.
 4. Člen má právo:
  • zúčastňovať sa súťaží organizovaných NBC,
  • po dosiahnutí 18 rokov voliť a byť volený do orgánov NBC a aktívne sa zúčastňovať ich činnosti,
  • obracať sa so žiadosťami, návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na NBC.
 5. Člen je povinný:
  • dodržiavať stanovy NBC
  • podľa svojich možností prispievať k rozvoju bridžu účasťou na bridžových súťažiach, kurzoch pre začiatočníkov a propagáciou tejto hry
  • platiť členské príspevky vo výške schválenej Výkonným výborom (netýka sa čestných členov).
 6. Riadne členstvo v NBC zaniká:
  • vystúpením člena
  • vyškrtnutím člena za vedomé porušovanie Stanov NBC alebo za konanie, ktoré je v rozpore so zásadami a poslaním NBC
  • úmrtím člena.
 7. Čestné členstvo môže byť udelené Konferenciou za mimoriadne zásluhy o rozvoj mládežníckeho bridžu na základe návrhu niektorého klubu, krúžku alebo riadneho člena.

Článok 4
Organizačná štruktúra
 1. Najvyšším orgánom NBC je Konferencia delegátov. Koná sa raz za 3 roky. V prípade potreby sa môže zvolať mimoriadna konferencia, ak o to požiada viac ako 50% členov, alebo i Výkonný výbor.
  Delegátom konferencie môže byť každý člen NBC s hlasovacím právom, pokiaľ získa súhlas aspoň piatich riadnych členov.
  Delegáti majú právo predkladať a odsúhlasovať návrhy na zmenu Stanov a voliť orgány NBC.
  Uznesenia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.
  Okrem delegátov sa na konferencii môže zúčastniť každý člen NBC, avšak bez hlasovacieho práva.
 2. Volenými orgánmi sú:
  • predseda,
  • výkonný výbor,
  • revízor.
 3. Predseda zastupuje NBC vo vzťahu k oficiálnym organizáciám. Je jeho štatutárnym zástupcom s právom disponovať bankovým účtom.
  Zúčastňuje sa rokovania Výkonného výboru s právom hlasovať. Pri rovnosti hlasov rozhoduje jeho hlas.
 4. Výkonný výbor je riadiacim a výkonným orgánom NBC v období medzi konferenciami. Pozostáva z predsedu, tajomníka a troch až piatich členov.
  Môže zriadiť podľa potreby poradné komisie s vymedzeným okruhom pôsobnosti.
  Jeho rozhodnutia sú podmienené nadpolovičnou väčšinou členov.
 5. Revizor je poverený kontrolnou a revíznou činnosťou Výkonného výboru. Kontroluje najmä:
  • správnosť vedenia účtovníctva,
  • hospodárenie s majetkom.
 6. O svojej činnosti každoročne podáva správu Výkonnému výboru a na Konferencii delegátov za celé trojročné obdobie.

Článok 5
Finančné prostriedky a hospodárenie
 1. Hospodárske zdroje pre činnosť NBC sú:
  • členské príspevky,
  • subvencie, dotácie, dary fyzických a právnických osôb,
  • príjmy z podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa §50 Zák. č. 595/2003.
 2. Majetok NBC spravuje Výkonný výbor. Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami sa riadi všeobecne záväznými predpismi.
  Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 2. Výklad Stanov je oprávnený vykonávať Výkonný výbor NBC.
 3. O zániku NBC rozhoduje Konferencia delegátov dvojtretinovou väčšinou hlasov pri účasti najmenej dvoch tretín všetkých oprávnených delegátov. Konferencia tiež rozhodne o vysporiadaní majetku NBC.
V Bratislave, 27. januára 2009.


RÁMCOVÁ DOHODA
O SPOLUPRÁCI MEDZI SBZ A NBC


 1. Obe organizácie deklarujú, že v záujme rozvoja bridžu na Slovensku nadväzujú vzájomnú spoluprácu
 2. .
 3. Obe strany sa dohodli, že pripúšťajú pre svojich členov aj dvojité členstvo v oboch organizáciách súčasne.
 4. NBC sprístupní každý rok k 28.2. zoznam svojich členov. Ich počet započíta SBZ do štatistických výkazov pre potreby WBF, EBL, SOV, KŠZ, ap.
 5. Stanovenie členského sa v oboch subjektoch bude riadiť rovnakými princípmi a bude v rovnakej výške.
 6. Účasť členov NBC na podujatiach SBZ bude bez obmedzení a za rovnakých podmienok ako majú členovia SBZ.
 7. Účasť členov SBZ na podujatiach NBC bude bez obmedzení a za rovnakých podmienok ako majú členovia NBC.
 8. NBC bude spolupracovať so SBZ pri organizácii vzájomne dohodnutých akcií.
 9. SBZ bude podporovať kľúčové akcie organizované NBC (napr. prebor mládeže). NBC sa zaväzuje o organizovaní takýchto podujatí včas informovať SBZ.
 10. NBC sa v súlade so svojimi stanovami bude predovšetkým venovať mládežníckemu bridžu, získavaniu nových členov, súťažiam a kurzom.
 11. NBC bude zodpovedný za športovú prípravu juniorov a žiakov. Vypracuje kritériá, na základe ktorých navrhne nomináciu na jednotlivé vrcholné reprezentačné podujatia.
  Kritéria prípravy i záverečná nominácia podliehajú schváleniu P-SBZ.
 12. V prípade obojstranného záujmu môžu členovia SBZ školiť členov NBC nad rámec kurzov organizovaných NBC. Členovia SBZ pritom nesmú vyvíjať aktivity narušujúce vnútorné vzťahy v NBC.
 13. SBZ ostáva jedinou organizáciou, ktorá reprezentuje slovenských bridžistov navonok smerom do zahraničia (EBL a WBF) a smerom ku strešným organizáciám športových zväzov na Slovensku (SOV, KŠZ, ap.)
 14. V prípade sporov a nejasností medzi členmi SBZ a NBC sa budú účastníci snažiť o ich riešenie dohodou. Ak medzi členmi k dohode nedôjde, postúpia účastníci riešenie sporu alebo nejasnosti orgánom svojich organizácií.
 15. V budúcnosti je možné rozšírenie dohody o ďalšie body iba po ich odsúhlasení v oboch organizáciách.
V Bratislave, 28. apríla 2009.

Peter Belčák
Ivan Tatranský

Táto Rámcová dohoda bola jednostranne zo strany SBZ vypovedaná!